Foam Concrete Hollow-Core Interlocking Panels - Designed by THT International

Tấm Panel xây tường bằng bê tông nhẹ

Tấm panel bê tông nhẹ rỗng tự khóa để xây tường ngăn

Đọc thêm...

CLC hollow core wall panel production

THT International Co.,Ltd has been successful in new production line and technology -  CLC hollow core wall Panels production. This is result of our long time research and development works.

Đọc thêm...